logo


Zemin Etüdü

02.09.1999 gün ve 23804 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren, 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 34. maddesi 3 fıkrası b bendinde, statik projelerin hazırlanarak ilgili idareye sunulmasında idarece bu projeye veri teşkil eden zemin etüt raporunun istenmesi hükme bağlanmıştır. Bu yönetmelik ve yönetmeliğin uygulanması amacı ile 31.01.2000 gün ve 297 sayılı genelge ve 3194 sayılı imar kanunu hükümleri gereğince yapılacak her bina için jeoloji mühendisi tarafından zemin etüdü yapılması mecburi kılınmıştır.

Firmamız 1999 yılından bu yana kazandığı mühendislik tecrübesiyle parsel ve bina bazında zemin etütleri yapmaktadır. Hazırlanan Zemin etüt raporlarında

1-Binanın üzerinde kurulacağı yerin jeolojisi
2-Derine doğru hangi birimlerden oluştuğu, bu birimlerin kalınlıkları
3-Deprem anında ne gibi davranış göstereceği ve binaya nasıl etki edeceği
4-Yeraltı suyu durumu
5-Sıvılaşma riski analizi
6-Taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesinin hesaplanması
7-Oturma probleminin olup olmadığı
8-Zemin ve kaya türlerinin değerlendirilmesi
9-Zeminin şişme potansiyelinin değerlendirilmesi
10-Şev stabilitesi
11-Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve sel gibi doğal afet risklerinin değerlendirilmesi
12-Kazı güvenliği ve gerekli önlemler

Gibi konular ayrıntılı olarak incelenmekte ve raporlanmaktadır.

Jeolojik - Jeoteknik Çalışmalar

Belediyelerin mücavir alanları içinde yer alan arazilerde her türlü imar faaliyetleri, kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

İmar kanununun 18. ve 23. maddeleri uyarınca, imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılabilmesi için parselasyon yapılarak imar parsellerinin oluşturulması gerekmektedir.

İmar planının yapımı için zorunlu olan ve imar planına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazinin yapısına göre aletsel etütlerle elde edilen ve parselin bulunduğu bölge genelini kapsayan "Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu" tanzim edilmelidir.

Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Jeoloji Mühendisi tarafından hazırlanır.

Jeoteknik Etüt Raporlarında

-İnceleme alanının Jeolojisi
-Yerleşime uygun alanlar; Yapılaşma açısından herhangi bir sakıncası olmayan alanlar
-Önlemli alanlar; Bir takım mühendislik önleminin alınmasıyla yerleşime uygun hale gelebilecek alanlar
-Uygun olmayan alanlar; Yüksek eğim, şev kayması riski, heyelan, kaya düşmesi riski olan alanların belirlenmesi ve haritalanması
-Sel riski olan bölgeler
-Doğal afetlere maruz kalabilecek bölgeler
-Yeraltı suyu durumu

ve diğer jeolojik faktörler ayrıntılı olarak incelenir ve raporlanır.

Adana Zemin Etudu AVT Mühendislik büyük bir titizlik ve mühendislik tecrübesiyle "İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu" hazırlamaktadır.

Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular

-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Doğal Mineralli Suların aranması, rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi ile ilgili çalışmalar,
Hidrojeolojik-Jeolojik Etütlerin yapılması.

-Kaynak koruma alanları etüt raporlarının hazırlanması.

-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili ruhsatlandırma işlemleri,
jeolojik modelleme, kuyu logu ve ilgili raporların hazırlanması.

-Sondaj sahasını kapsayan havza bazında Jeolojik ve Hidrojeolojik Etütlerin yapılması.

-Jeotermal ve Doğal Doğal Mineralli Sularla ilgili deneme, işletme ve reenjeksiyon sondaj kuyularının projelendirilmesi ve açılması.

Adana merkezli AVT Mühendislik şirketimiz tüm Türkiye'de ve dış ülkelerde hizmet vermektedir. Adana Sondaj, boru, zemin, su, jeofizik, jeoloji , kuyu, ruhsat, maden, maden arama, su arama,Adana Su Sondaj ve kuyu açma,su pompası, dalgıç pompa, kuyu deneme, hidrojeoloji, baraj sondajı, enjeksiyon sondajı, jeotermal,pvc boru, yer altı su arama, zemin etüdü, bina güçlendirme.Resmi Kurum

Şirketimiz

jeoloji mühendisleri odası

üyesidir.

Kurucumuz

Kurucumuz Erdal KILINÇ uzun yıllar yaptığı çalışmalar sayesinde edindiği yüksek tecrübelerini paylaşmak amacı ile 2012 yılında AVT MÜHENDİSLİK şirketini kurarak yalnızca Adana da değil tüm Türkiye de çalışmalarını başlatmış ve bir çok çevre ülkede de çalışmalar yapmıştır.

Copyright © 2013 Adana Zemin Etudu ve Su Sondaj AVT MÜHENDİSLİK | Designed by Nimbus Yazılım